દેવી સૂક્તમ(અનુષ્ટુપ છંદ)
નમોદેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ સતતં નમઃ ॥ પ્રકૃત્યૈ ભદ્રાયૈ નિયતા: પ્રણતા: સ્મતામ 1
રૌદ્રા થૈનમોનિત્યાયગૌર્યે ધાત્ર્યૈ નમો નમ: જ્યોત્સ્નાયા ચેંદુરૂપિણ્યૈ સુખાયૈ સતતં નમઃ 2
કલ્યાણ્યૈ પ્રણતાં વૃધ્ધયૈ સિધ્ધયૈ કૂર્મ્મો નમો નમ: નૈર્રુર્ત્ય ભૂલુતાં લક્ષ્મ્યૈ શર્વાણ્યૈ તે નમો નમ: 3
દુર્યાયૈ દુર્ગ પારાયૈ સારાયૈસર્વ કારિણ્યૈ ખ્યાત્યૌ તથૈવકૃષ્ણાયૈ ધુમ્રાયૈ સતતં નમઃ 4 અતિસૌમ્યાતિરૌદ્રાયૈ નમોસ્તસ્યૈ નમો નમ: નમો જગત્પ્રતિષ્ઠાયૈ દેવ્યૈત્યૈ નમો નમ: 5
યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિષ્ણુમાયેતિશબ્દિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 6
યા દેવી સર્વભૂતેષુ ચેતને ત્યાંભિધીયતે નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 7
યા દેવી સર્વભૂતેષુ બુધ્ધિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 8
યા દેવી સર્વભૂતેષુ નિદ્રારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 9
યા દેવી સર્વભૂતેષુ ક્ષુધારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 10
યા દેવી સર્વભૂતેષુ છાયારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 11
યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 12
યા દેવી સર્વભૂતેષુ તૃષ્ણારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 13
યા દેવી સર્વભૂતેષુ ક્ષાંતિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 14
યા દેવી સર્વભૂતેષુ જાતિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 15
યા દેવી સર્વભૂતેષુ લજ્જારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 16
યા દેવી સર્વભૂતેષુ શાંતિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 17
યા દેવી સર્વભૂતેષુ શ્રધ્ધારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 18
યા દેવી સર્વભૂતેષુ ક્રાંતિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 19
યા દેવી સર્વભૂતેષુ લક્ષ્મીરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 20
યા દેવી સર્વભૂતેષુ વૃત્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 21
યા દેવી સર્વભૂતેષુ સ્મૃતિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 22
યા દેવી સર્વભૂતેષુ દયારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 23
યા દેવી સર્વભૂતેષુ તુષ્ટિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 24
યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 25
યા દેવી સર્વભૂતેષુ ભ્રાંતિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 26

ઈંદ્રિયાણામધિષ્ઠાત્રીભૂતાનાં ચાખિધેષુયા ભૂતેષુમતતસ્યૈ વ્યાપયૈદેવ્યૈ નમો નમ: 27
ચિતિરૂપેણ પ્રાકૃતિં મેદવ્યાપ્યસ્થિતા જગતં નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ: 28
સ્તુતાસરે: પૂર્વમભીષ્ટસંશ્રયાત્તમ સુરેદેણદિષુ સેવિતા
કરેતુંસાન શુભેહેતરીશ્વરી શુભનિદ્રાણ્યભિહંતુચાપદ: 29

યાસાં પ્રતંચોધ્ધતદૈત્યતાપિતૈસ્માભિરીશા અસુરેત: મરુતયે
યાચ સ્મૃતાતત્ક્ષણમોહંતિન: સર્વાપદો ભક્તિવિનમ્રભૂતિભિ: 30