સમાધિનું ગીત સ્વામી વિવેકાનંદ

નહીં સૂર્ય, નહીં જ્યોતિ,
નહિ શશાંક સુંદર;
ભાસે વ્યોમે છાયા સમ,
છબી વિશ્વ ચરાચર ……. નહિ સૂર્ય

અસ્ફુટ મન – આકાશે
જગત – સંસાર ભાસે,
ઊઠે, ભાસે, ડૂબે પુનઃ
‘અહં’ સ્ત્રોતે નિરંતર …….. નહિ સૂર્ય

ધીરે ધીરે છાયા દળ
મહાલયે પ્રવેશિયું;
વહે માત્ર ‘અહં’ ‘અહં’
એ જ ધારા ક્ષણે ક્ષણ …….. નહિ સૂર્ય

એ ધારાયે બંધ થઇ,
શૂન્યે શૂન્યે મળી ગઇ;
અવાડ્મનસોગોચરમ
થાય પ્રાણ માંહે જાણ …….. નહિ સૂર્ય