ધ્યેય:આ બ્લોગ દ્વારા આપણો આધ્યાત્મીક, ઐતીહાસીક અને વૈજ્ઞાનીક વારસો પ્રકાશીત કરવો.
સંપર્ક:ચીરાગ પટેલ chipmap@hotmail.com
વાંચો: સ્વરાંજલી  વીજ્ઞાનવાણી  વીજાંશ  ચકાચક.કોમ
http://swaranjali.wordpress.com/about/